ฝ่ายกิจการนักเรียน

นายวีรยุทธ นุชถนอม
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายวัฒนศักดิ์ ชนะจิต
ครู

นางอุทัย จินดาชาติ
ครู

นางสาวปิยะพร แกล้วกล้า
ครูอัตราจ้าง

นายวิชาญ กลิ่นศรีสุข
ครูอัตราจ้าง