ฝ่ายวิชาการ

นายมนตรี หมื่นศรี
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายสมศักดิ์ บานใจ
ครู

นายศักดิ์นันท์ เหลืองวิภาดา
ครู

นางสาวกวินวชิรญาณ ประสมเพ็ช
ครูอัตราจ้าง

นายวิทยา ดีแป้น
ครูอัตราจ้าง