ฝ่ายอำนวยการ

นางวาสนา ช่างแก้ว
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาววีราภรณ์ เจริญใหญ่
ครู

นางสาวอัมพร โยเหลา
ครู

นางสาวศิริญากร ทำไหม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุรีพร ชาสันเทียะ
พนักงานจ้างตามภารกิจ