โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา
516 หมู่ 5 ถนนเทพสถิต-ซับใหญ่  ตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
คณะผู้บริหาร

นายนิพนธ์ ผ่องแผ้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา