ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โครงการปลูกผักรักษ์โลก
วันครู ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๖
กำหนดการการสอบ O-NET ของชั้น ม.3 และ ม.6
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และวันสิ่งแวดล้อม 2565 ประชาสัมพันธ์เชิญขวนท่านที่สนใจเข้าร่วมรับชมกิจกรรมครับ
โครงการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ