สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ต. ตั้งใจศึกษาเต็มตาหน้าที่
 ป. ประพฤติตนดีตลอตเวลา
    ศ. ศรัทธาเชื่อมั้นในสถาบันเรา